BEZPEČNOSTNÍ LIST

                                                                                                                Adobe-PDF-Alternative

BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU

HORST HERMANN DEKORATIVNÍ OMÍTKA

Datum přípravy / aktualizace: 01-01-2016 / 30-03-2017 / Verze č. 2

Připraveny v souladu s nařízením Komise EU č. 453/2010

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

1.1 Identifikátor produktu

HORST HERMANN Marmolit
Tenkovrstvá omítka na organickém pojivu

1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a nepožadovaná použití

Identifikovaná použití: Vnitřní a vnější omítka vyrobená továrně na bázi organického pojiva pro vnější
a vnitřní krytí stěn, sloupů, příček a tenkovrstvých suterénu. 

Nepožadovaná použití: není specifikováno.

1.3 Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu

HORST HERMANN s.r.o.
Žihla 931, 739 91 Jablunkov
e-mail: info@hhomitka.cz

1.4 Nouzové telefonní čísla:

Tísňové volání - 112 , Lékař - 155, Hasiči - 150

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví a život nebo životní prostředí.

2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti: žádné
Výstražné upozornění (R): žádné
Signální slovo: chybí
Název nebezpečných složek na štítku: žádné
Fráze specifikující podmínky bezpečného použití (S): Skladujte P102 uzavřený a chráněný před dětmi

2.3 Další rizika

- směs nesplňuje kritéria PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky

Nevztahuje se

3.2 Směsi

Složení:

Směs vodné disperze syntetických pryskyřic, barevný křemenný agregát, organicky
modifikovaný křemičitan hořečnatý, konzervační látky.

3.2.1 Směsi, které představují riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí:

Neobsaženy

3.2.2 Látky s NDS v pracovním prostředí:

Výše uvedené složky neobsahují látky klasifikované jako nebezpečné nebo jejich
koncentrace v přípravku jsou nižší než koncentrace uvedené ve vyhlášce 80/1946 Sb.
ministra zdravotnictví spolu s pozdějšími změnami. 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis opatření první pomoci

Obecné doporučení:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na štítku. V případě jakýchkoli alarmujících
příznaků zavolejte lékaře, ukažte balení nebo štítek.

Po vdechnutí:

Přesuňte oběti na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte
lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Expozice vystavených částí pokožky důkladně omyjte
velkým množstvím vody a mýdlem. Po zaschnutí je výrobek obtížné umýt. Pokud máte
jakékoliv znepokojivé příznaky, obraťte se na svého lékaře.

Při styku s očima:

Odstraňte kontaktní čočky, kontaminované oči důkladně vypláchněte vodou po dobu 10-15 min.
s otevřenými víčky. Vyhněte se silnému proudění vody kvůli riziku poškození rohovky.
Pokud se vyskytnou nějaké alarmující příznaky, obraťte se na očního lékaře.

V případě vnitřního požití:

Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Nedávejte nic do úst osobě v bezvědomí.
Kontaktujte lékaře, ukažte balení nebo štítek.

4.2 Nejvážnější akutní a opožděné příznaky a účinky

Po vdechnutí výparů: neočekávají se žádné negativní účinky expozice touto cestou.

Při styku s kůží: možné zarudnutí, vysušení kůže při dlouhodobém kontaktu. Při kontaktu s očima: možné
zarudnutí, trhání, pálení, rozmazané vidění.
Po požití: možné bolest břicha, nevolnost, zvracení.

4.3 Indikace okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření poraněné osoby

Rozhodnutí o způsobu záchranné procedury určuje lékař po důkladném posouzení stavu zraněné osoby.

ODDÍL 5: POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU

5.1 Hasicí prostředky

Vhodná hasicí prostředky: rozptýlený proud vody, prášku nebo sněhového prášku v závislosti na ploše pokryté
požárem a materiály nacházející se v místě požáru.

Nevhodná hasicí prostředky: kompaktní proud vody - nebezpečí šíření požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru se můžou tvořit nebezpečné plyny obsahující min. oxidu uhlíku (CO2, CO) nelze vyloučit
tvorbu jiných škodlivých plynů. Zabraňte vdechování kouře a plynu spalování, protože mohou představovat
zdravotní riziko.

5.3 Pokyny pro hasiče

Obecná ochranná opatření typická v případě požáru. Nezůstávejte v blízkosti ohně bez vhodného oděvu, který
není odolný vůči chemikáliím a bez dýchacího přístroje s nezávislým prouděním vzduchu. Zabraňte vniknutí
látek do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Nenechávejte použité hasicí prostředky v místě požáru.

ODDÍL 6: POSTUP V PŘÍPADĚ ÚNIKU DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Omezte přístup neoprávněných osob do oblasti selhání, dokud nedojde k dokončení příslušných úkonů čištění.
Zajistěte, aby odstranění škod a jejich důsledků prováděl pouze vyškolený personál. U velkých úniků izolujte
oblast. Používejte osobní ochranné pomůcky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zajistěte dostatečné
větrání. Nevdechujte výpary. Vyvarujte se situací, které by mohly vést k nouzovým okolnostem. Při manipulaci
s materiálem postupujte dle pokynů - oddíl 7 a v rozsahu osobních ochranných pomůcek poustupujte dle
nstrukci - oddíl 8.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí

V případě uvolnění většího množství produktu je třeba přijmout opatření, která zabrání šíření v životním
prostředí. Zajistěte místo proti úniku produktu do vodních nádrží, tekoucí vody, kanálu a kanalizace. Oznamte
na příslušné záchranné složky.

6.3 Metody a materiály, které zabraňují šíření kontaminace a odstranění kontaminace

Mechanicky odstraňte uvolněný materiál. Odstraněný materiál opětovně použijte nebo jej označte jako odpad
s tím, že jej umístíte do správně označených obalů. Dodržujte platné předpisy. Kontaminovanou oblast vyčistěte
velkým množstvím vody a saponátu.

6.4 Odkazy na jiné oddíly

Osobní ochranné pomůcky: oddíl 8. Pokyny pro odstraňování: oddíl 13

ODDÍL 7: NAKLÁDANÍ S LÁTKAMI, SMĚSMI A JEJICH SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte v souladu s pokyny pro použití, předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnostI. Dodržujte pracovní
předpisy a pořadí na pracovišti. Pečujte o zařízení, nepoužívejte poškozené zařízení. Při práci nejezte, nepijte
a nekuřte. Před přestávkami a po manipulaci s přípravkem důkladně umyjte ruce. Pracujte v dobře větraném
prostoru. Zabraňte vdechování výparů produktu a znečištění očí a pokožky. Nevstupujte na uvolněný materiál
- nebezpečí uklouznutí. Postupujte dle návodu.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně případných vzájemných neslučitelností

Skladujte pouze v originálním, těsně uzavřeném obalu v suchém, chladném a dobře větraném prostoru při
teplotě nižší než 30°C. Neskladujte společně s potravinami, nápoji, krmivy a nekompatibilními materiály
(viz. oddíl 10.5). Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem - při teplotě pod 0°C ztrácí produkt
nezvratné vlastnosti. Nepoužité nádoby uchovávejte těsně uzavřené.

7.3 Specifické a konečné použití

Neexistují žádná jiná použití než uvedená v části 1.2.

ODDÍL 8: KONTROLA EXPOZICE / INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA

8.1 Kontrolní parametry

Výrobek obsahuje ve svém složení křemen [CAS 14808-60-7] a oxid titaničitý [CAS 13463-67-7], pro která
byla stanovena nejvyšší koncentrace na pracovišti, ale díky formě produktu - směs nemá možnost zvýšení
emisí nebezpečných látek v pracovním prostředí, a monitorování jejich obsahu ve vzduchu není nutné.

Doporučené postupy monitorování

Postupy pro monitorování koncentrací nebezpečných složek ve vzduchu a postupy pro kontrolu čistoty
vzduchu na pracovišti by měly být použity za předpokladu, že jsou odůvodněné na daném pracovišti
- v souladu s příslušnými českými nebo evropskými normami s přihlédnutím k podmínkám převládajícím
v místě expozice a vhodná metodika měření přizpůsobená pracovním podmínkám.

8.2 Omezování expozice

Obecná zdravotní a bezpečnostní opatření při práci

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a hygieny. Zajistěte všeobecné a / nebo místní větrání na pracovišti,
aby se koncentrace nebezpečných složek udržovala pod limity expozice. Pokud posouzení rizika naznačuje,
že je to nutné, použijte osobní ochranné prostředky. 

Kontrola expozice životního prostředí

Zabraňte přímému uvolnění do kanalizace / povrchových vod. Nekontaminujte povrchové a drenážní příkopy
chemikáliemi nebo použitými obaly. Uvolněný výrobek by měl být hlášen příslušným orgánům v souladu
s národními a místními předpisy. Likvidujte jako chemický odpad v souladu s národními a místními předpisy.
NDS a NDSCh - DSB .

Monitorování - nařízení ministra zdravotnictví o testování a měření látek škodlivých pro zdraví v pracovním
prostředí. Ochranné rukavice, vyrobené z přírodního kaučuku nebo neoprenu. Zaměstnavatel je povinen
zajistit aby používané osobní ochranné pomůcky a oblečení a pracovní obuv měly ochranné a funkční
vlastnosti a zajistit jejich řádné praní, údržbu a opravu.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: hustá kapalina / pasta
Zápach: charakteristický, slabý
Prahová hodnota zápachu: není specifikováno
PH: přibližně 8-9
Bod tání / mrazu: nejsou označeny
Počáteční bod varu: > 100 ° C
Bod vzplanutí: nehořlavý produkt
Rychlost odpařování: není specifikováno
Hořlavost (pevná látka, plyn): není specifikováno
Horní / dolní mez hořlavosti: není specifikováno
Horní / dolní mez výbušnosti: není specifikováno
Tlak plynů: není specifikováno
Hustota plynů: není specifikováno

Relativní hustota (20°C): 1.7
Rozpustnost: částečně rozpuštěný ve vodě,
po zaschnutí je nerozpustný
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: není specifikováno
Teplota samovznícení: produkt není hořlavý
Teplota rozkladu: není specifikováno
Viskozita: není specifikováno
Výbušné vlastnosti: nevykazuje
Oxidační vlastnosti: nevykazuje

9.2 Další informace

Žádné další výsledky testů.

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Výrobek není příliš reaktivní. Polymerizace není nebezpečná. Viz také pododdíl 10.4-10.5.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní výrobek za doporučených podmínek skladování a používání.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Neexistují žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat

Chraňte před teplotami mimo rozsah: 5-25°C.

10.5 Nekompatibilní materiály

Silné oxidanty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Není známo.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Toxicita složek: produkt nebyl testován. Toxikologická klasifikace byla provedena na základě údajů o obsahu nebezpečných složek na základě pokynů k nařízení o kritériích a klasifikaci nebezpečných látek a směsí

11.1.1 Látky: Akutní toxicita: data neudána

11.1.2 Směsi: data neudána 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita: data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost: trvalá za normálních podmínek použití

12.3 Bioakumulační potenciál: data nejsou k dispozici

12.4.Mobilita v půdě: data neudána

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: nevztahuje se

12.6. Jiné nepříznivé účinky: nejsou

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro ozonovou vrstvu. Měla by být zvážena možnost dalších škodlivých
účinků jednotlivých složek směsi na životní prostředí.

ODDÍL 13: ZPŮSOBY LIKVIDACE

13.1 Metody zpracování odpadu

Doporučení pro směs: Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Zbytky skladujte v původních obalech.
Neodstraňujte do kanalizace. Kód odpadu by měl být určený v místě jeho výroby.

Doporučení týkající se použitého obalu: využití / recyklace / likvidace odpadu by se měla provádět v souladu
s platnými předpisy. Pouze zcela vyprázdněné obaly lze recyklovat.

Právní akty Společenství: směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2008/98 / ES a 94/62 / ES.

ODDÍL 14: INFORMACE O PŘEPRAVĚ

14.1 UN číslo (UN číslo)

Podle předpisů ADR / RID produkt nepředstavuje během přepravy nebezpečí.

14.2 Schodný název zásilky OSN

Nevztahuje se.

14.3 Třída / třídy nebezpečnosti při přepravě

Nevztahuje se.

14.4 Obalová skupina

Nevztahuje se.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nevztahuje se.

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele

Nevztahuje se.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se.

ODDÍL 15: INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs

1. Evropská dohoda ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
2. 1907/2006 / nařízení ES o registraci, hodnocení, povolování, používání a omezování chemických látek (REACH)
a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45 / ES a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 793/93 a č 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769 / EHS a směrnice Komise 91 / 155 / EWG,
93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES spolu s pozdějšími změnami.
3. 1272/2008 / ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548 / EHS a 1999/45 / ES, a kterým se mění nařízení
(ES ) Č. 1907/2006 s pozdějším předpisy.
4. 2015/830 / ES Nařízení Komise ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
5. 2008/98 / ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení
některých směrnic.

6. 94/62 / ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
7. Posouzení chemické bezpečnosti - Nevyžaduje se posouzení chemické bezpečnosti směsi.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

16.1 Znění věty použité v bodě 3

Klasifikace byla provedena na základě fyzikálně chemických zkoušek a údajů o obsahu nebezpečných složek
metodou výpočtu podle nařízení 1272/2008 / ES (CLP) spolu s pozdějšími změnami. Akutní toxicita směsi
(ATEmix) byla vypočítána s přihlédnutím k příslušnému přepočítacímu faktoru uvedenému v tabulce
3.1.2. přílohy I nařízení CLP.

Datum revize: 02/10/2015.
Verze 3.0 / CS

Změny: Sekce: 1-16.

Tato karta zneplatňuje a nahrazuje všechny předchozí verze.

Informace v tomto dokumentu vycházejí z úrovně znalostí produktu v době data a jsou uvedeny v dobré víře.

Uživatel je upozorněn na možné riziko použití výrobku pro účely, pro které není určen. V žádném případě
nezbavuje uživatele znalosti a použití jakýchkoli textů upravujících jeho činnost. Uživatel bude zodpovědný
za dodržování všech bezpečnostních opatření při používání výrobku.

16.2 Změny provedené v kartě v případě aktualizace: aktualizace

Informace jsou založeny na současném stavu znalostí, včetně bezpečnostní karty surovin obsažených v produktu
a týkají se výrobku ve formě, ve které jsou používány. Údaje obsažené v Bezpečnostním listu o bezpečnosti
materiálu by měly být považovány pouze za pomoc při bezpečné manipulaci při přepravě, distribuci, použití
a skladování.

Uživatel nese plnou odpovědnost:
- pro určení vhodnosti výrobku pro konkrétní použití
- v důsledku nesprávného použití informací obsažených v bezpečnostním listu materiálu

 

Bezpečnostní list byl vytvořen společnosti HORST HERMANN

HORST HERMANN s.r.o.
Žihla 931, 739 91 Jablunkov

www.hhomitka.cz
email: info@hhomitka.cz
mob.: +420 731 078 024

 

 

HHomitka.cz HHomietka.sk